سوال یک

آیا می دانید پوشیدن دم پایی (سرپائی) مکروه است ؟! علت مکروه بودن پوشیدن دم پایی چیست؟