سوال چهار

علی بن محمد حمیری گفت که:دختر جعفر بن محمود را خواستم و بسیار او را دوست می داشتم و فرزند از او بوجود نمی آمد،به خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم و این مطلب را عرض کردم پس تبسم نمودند و فرمودند که بگیر انگشتری که نگینش فیروزه باشد و بر ان نقش کن این ایه را..... حمیری گوید چنان کردم یکسال نگذشت که از آن زن صاحب فرزند پسری شدم. آن کدام ایه است؟