سوال پنجم

باب نهم حلیه المتقین منقول از امام کاظم علیه السلام کدام روز ها از حزیران مناسب حجامت است؟