سوال ششم

امام صادق علیه السلام فرمودند چون طفل ۴ماهه شد هر ماه یک مرتبه حجامت نقره کن او را چرا که ....(کافی جلد ۶ص ۵۳ ح۷) خصوصیاتی که حجامت نقره در ۴ماهگی برای اطفال دارد منقول از حضرت صادق علیه السلام را نام ببرید